Logo ijsbad experience
Logo ijsbad experience

Algemene Voorwaarden

IJsbad Experience is onderdeel van Coronel Sports Huizen. De Algemene Voorwaarden van sportschool Coronel Sports Huizen.

Artikel 1:

Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap afhankelijk van het gekozen abonnement minimaal 6, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum. Uw lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend, verlengd als de overeengekomen lidmaatschapsperiode verstreken is. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, te rekenen vanaf het einde van uw huidige abonnementsperiode. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 20 km van Coronel Sports, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Abonnementswisseling mag alleen plaatsvinden indien het een upgrading van het abonnement betreft. Er wordt een nieuw contract voor 6, 12 of 24 maanden afgesloten. Een gezin resultaat abonnement is alleen mogelijk in combinatie met een resultaat abonnement. Diegene met het resultaat abonnement is in dat geval hoofdlid. Zodra het resultaat abonnement van het hoofdlid stopt, wordt het gezin abonnement automatisch een resultaat abonnement met bijbehorend tarief.

Artikel 2:

Het abonnementsgeld dient u 4 wekelijks bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Coronel Sports te voldoen. Indien Coronel Sports over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3:

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Coronel Sports een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4:

U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Coronel Sports het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 5:

Coronel Sports is bevoegd om elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Coronel Sports gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6:

Alleen betalende leden met een 1x abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in de halen lessen. Het les tegoed komt per contractjaar te vervallen.

Artikel 7:

Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Coronel Sports. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. Huisregels staan gepubliceerd op de website: www.coronelsports.nl – Coronel Sports is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Coronel Sports in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. – Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. – Coronel Sports is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de accommodatie tijdelijk of blijvend te wijzigen en de accommodatie geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zondagen, verbouwingen en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast groepslessen rooster van kracht. – Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. – Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Coronel Sports.

Artikel 8:

Het gebruik van de voorzieningen is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 9:

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Coronel Sports geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Privacy instellingen
We gebruiken cookies om jouw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verbeteren. Als je onze services via een browser gebruikt kan je cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van de webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. Je kan hieronder selectief toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken, ga naar onze Privacy Policy.
Youtube
Toestemming om de inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om de inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om de inhoud weer te geven van - Google
Logo ijsbad experience